پارتیشن های اداری

MAGNEO
دانلود کاتالوگ

سیستم فریم لس دوجدارهMAGNEO
این سیستم همانند سیستم ALVEO مى باشد با این تفاوت که شیشه و پانل هاى چوبى به جاى نصب در کاست بر روى پروفیل هاى آلومینیومى قرار مى گیرند .
در سیستم MAGNEO شیشه ها با استفاده از تکنیک هاى خاص بر روى فریم هاى آماده متصل مى گردند . طراحى پانل هاى شیشه اى فریم لس یک پارچه بر روى این سیستم جهت تامین سادگى و نیاز معماران انجام شده است.

یکی از ویژگی های این سیستم روش اجرایی سریع آن است. فریم های در کارگاه مونتاژ آماده شده و در محل پروژه بر روی زیر سازی های چفت و فیکس می شوند.

مشخصات سیستم

MAGNEO