پارتیشن های اداری

VITRUM DUO
دانلود کاتالوگ

پارتیشن تمام شیشه دوجدارهVITRUM DUO

سیستم VITRUM DUO علاوه بر ویژگى هاى سیستم VITRUM که جلوه بصری شفاف و عبور نور حداکثری را دارد با استفاده از سیستم دوجداره، عایق صوتى بسیارقوى بوجود آورده، و نه تنها به لحاظ بصرى محیطی باز و مردن را نشان می دهد بلکه با عایق صوت بودن محیطی آرام برای فضاهای کاری پر سر و صدا را فرآهم می آورد.

مشخصات سیستم

VITRUM DUO