• نام پروژه: مجتمع اداری تجاری پل مدیریت

پروژه مجتمع اداری تجاری پل مدیریت

شرکت شارستان

شرکت پارند جنوب

فروردین ۹۷

منطقه ۲ تهران

توضیحات

نمای “مجتمع اداری تجاری پل مدیریت ” توسط آرمن طرح و نما اجرا شده است. نمای بیرونی ساختمان با کرتین وال شیشه ای و نمای سرامیک خشک اجرا شده است.

خدمات ارائه شده

موادمقدار
کرتین وال۷۰۰ متر مربع
سرامیک۱۶۷۰ متر مربع

 

محل پروژه