Magneo

این سیستم همانند سیستم MAGNEO می باشد . با این تفاوت که در این سیستم شیشه و پانل های چوبی به جای نصب در کاست به صورت فریم لس بر روی پروفیل های آلومینومی قرار می گیرند.در سیستم MAGNEO شیشه ها با استفاذه از تکنیک های خاص بر روی فریم های آماده متصل می گردند.طراحی پانل های شیشه ای فریم لس یک پارچه بر روی این سیستم جهت تامین سادگی و نیاز معماران انجام شده است.

پروژه های اخیر

آرمن مجری انواع پروژه های بزرگ و تجاری

گالری ها