سیستم پارتیشن دوجداره

سیستم های Vitrum Dou ضمن در برداشتن ویژگی های Vitrum با استفاده از سیستم دوجداره با ایجاد عایق صوتی بسیار قوی به لحاظ بصری نیز محیط باز و آرام را برای شما ایجاد می نماید. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ ﺷﯿﺸﻪ اى در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻓﻀﺎ، ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﻰ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﮐند. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﯾﻰ و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﺟﻠﺴﺎت را ﻧﯿﺰﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورد.

پروژه های اخیر

آرمن مجری انواع پروژه های بزرگ و تجاری

گالری ها